4 XU HƯỚNG TẬN DỤNG Ô TÔ KINH DOANH LÚC NHÀN RỖI ĐỂ TĂNG THU NHẬP THỤ ĐỘNG